Tổ Hành chính - Tổng hợp

 • Lê Công Tổng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tin Học
 • Võ Mạnh Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kế Toán
 • Lê Thanh Dũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Điện
 • Thạch Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tin Học