Đoàn Thanh niên

 • Lê Thanh Dũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Điện
 • Lưu Quang Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Địa