Thời gian tổ chức ôn thi từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phước Long.