Khai giảng vào ngày 01/3/2020, học tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phước Long.