• Thạch Thuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hoá
 • Nguyễn Thị Mỹ Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Văn
 • Lưu Quang Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Địa