• Phú Minh Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý
 • Nguyễn Ngọc Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kinh Tế Luật
 • Nguyễn Hồng Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Xã Hội Học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung