• Phú Minh Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giáo Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư Phạm Lý
 • Nguyễn Ngọc Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kinh Tế Luật
 • Nguyễn Hồng Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Xã Hội Học